Nieuws

Jaarvergadering Muziekvereniging Juliana Den Ham in eigen onderkomen

Voor het eerst in haar bijna 90-jarige geschiedenis heeft de muziekvereniging Juliana uit Den Ham de ledenvergadering gehouden in het zojuist aangekochte eigen onderkomen, de voormalige bibliotheek in Den Ham aan de Slingerweg. Na de jaarvergadering was er een open huis voor de leden van Juliana en voor de bewoners aan de Slingerweg, ook was wethouder Johan Oordt uitgenodigd.

Met een hapje en drankje werden de leden en de bewoners uitleg gegeven over de bouwplannen welke Juliana heeft met het gebouw. De voormalige bibliotheek wordt inpandig verbouwd, er komen 3 leslokalen, opslagruimtes en een gezellige kleine kantine. Achter het huidige pand wordt een oefenruimte gebouwd voor de wekelijkse repetities van de verschillende onderdelen van Juliana, het A-B en C orkest, de malletband en ook is het de bedoeling dat de verschillende majorette groepen hier hun onderkomen krijgen. De kleinere leslokalen zijn voor de AMV blokfluitgroepen en het individuele lesgeven op de diverse instrumenten.

Oud voorzitter van Juliana Cor Boom, tevens voorzitter van de commissie welke zich heeft beijverd voor een eigen muziekonderkomen, heette de buren en wethouder Johan Oordt welkom aan de Slingerweg. Hij beklemtoonde dat de muziekvereniging Juliana er alles aan gelegen is een goede buur te worden, het gebouw heeft in korte tijd een opfrisbeurt gekregen en het gebouw is inmiddels aan de voorkant opgetuigd met het logo van de muziekvereniging Juliana. De buren, zo beloofde hij, zullen ten nauwste betrokken worden bij de bouwplannen, alles wordt uit de kast getrokken om hinder en geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Hiertoe heeft de vereniging op eigen initiatief een speciaal bureau ingeschakeld die hen zal adviseren.

In een dankwoord richting de wethouder Johan Oordt roemde de oud-voorzitter de medewerking van het gemeentebestuur tijdens de zeven jaren zoektocht naar een eigen onderkomen. Reeds in de tijd van oud-wethouder Auke Koops van het ‘t Jagt, later Johan Oordt en met beider volle medewerking is deze zoektocht begonnen. Diverse locaties zijn hierbij uitvoerig onderzocht en de commissie heeft menige teleurstelling moeten verwerken. De afgelopen jaren heeft de vereniging in de persoon van de wethouder, zelf woonachtig in de kern Den Ham, een enthousiast meedenkend bestuurder gevonden in haar streven naar een eigen onderkomen. Cor Boom noemde in zijn toespraak dit moment een scharnierpunt in het bestaan van de vereniging, vanuit dit gebouw kan de vereniging, maar met haar het culturele leven in Den Ham nieuwe impulsen krijgen. De missie op langere termijn voor de vereniging vanuit dit gebouw is zo veel als mogelijk kinderen laagdrempelig muziekonderwijs te geven, als waardevolle bagage voor het hele leven. Hij riep scholen en de gemeente op hier in mee te denken en te voorkomen dat muziekonderwijs een elitaire aangelegenheid wordt, muziekvereniging Juliana is er klaar voor.

Met een bloemetje werd wethouder Oordt namens bestuur en leden van de vereniging bedankt voor zijn inzet, zonder de gemeente, zonder de inzet van de plaatselijk wethouder was het een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk geweest. In een kort dankwoord feliciteerde Johan Oordt de vereniging met dit gebouw, hij noemde de verwerving een aanwinst voor Den Ham, ook in cultureel opzicht. Zolang het hem mogelijk wordt gemaakt zegde hij zijn volle inzet toe aan de gemeente Twenterand, waar mogelijk aan de kern Den Ham en aan de muziekvereniging Juliana.